Stadgar för Fritidsgården Klubbensborg

Organisationsnummer: 802007-5217

(Antagna vid representantskapsmöte 19 oktober 2014 och justerade vid årsmötet 22 april 2015.)

§ 1. Ändamål

Föreningen Fritidsgården Klubbensborg är en sammanslutning av församlingar anslutna till Equmeniakyrkan och ungdomsföreningar anslutna till ungdomsförbundet Equmenia, i det följande kallade medlemmarna, med målsättningen att bedriva kristet arbete.
Föreningens uppgift är:

 • att på uppdrag av medlemmarna bedriva verksamhet som väl representerar dessa
 • att göra kyrkan synlig i samhället och kunna förmedla kontakt med de olika medlemmarna om så önskas
 • att erbjuda mötesplatser för rekreation, reflektion och eftertanke för olika generationer och för olika kulturer
 • att ta ett socialt ansvar t ex genom att, i den mån det är möjligt, erbjuda sysselsättning för ungdomar och personer som stått utanför den reguljära arbetsmarknaden under lång tid
 • att förvalta av föreningen ägda byggnader på ett sådant sätt att de kan nyttjas för olika arrangemang och aktiviteter
 • att anordna olika typer av kulturella arrangemang

§ 2. Anslutning

Medlemskap kan endast beviljas församlingar och föreningar med målsättningen att bedriva kristet arbete och som accepterar dessa stadgar och vill arbeta efter dem.
Önskar församling eller förening medlemskap i föreningen Fritidsgården Klubbensborg göres ansökan härom till styrelsen. Denna lägger sedan fram förslag om vederbörande församlings/förenings eventuella medlemskap. Års- eller representantskapsmöte fattar därefter slutgiltigt beslut i frågan.
Medlem som önskar utträda ur föreningen anmäler detta skriftligt till styrelsen. Den utträdande medlemmen måste före utträdet ha fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen Fritidsgården Klubbensborg. Utträdande medlem kan ej göra anspråk på föreningens tillgångar.
Medlem som inte följer föreningen Fritidsgården Klubbensborgs stadgar eller eljest skadar föreningens anseende kan efter förslag från styrelsen vid års- eller representantskapsmöte uteslutas ur organisationen.
Berörd medlems styrelse ska dessförinnan ha beretts tillfälle att avge yttrande.
Förteckning över föreningens medlemmar ska upprättas årligen.

§ 3. Medlemskapets ansvar

Medlem i föreningen Fritidsgården Klubbensborg är skyldig att utse styrelseledamot och suppleant enligt § 4, samt erlägga fastställd årsavgift. Vidare förutsätts engagemang för gårdens utveckling, vilket kan ta sig uttryck i medverkan vid arbetsdagar, medhjälp vid olika aktiviteter, insatser vid program och verksamhetstillfällen, samt en aktiv marknadsföring av Föreningen Klubbensborg.

§ 4. Styrelse och förvaltning

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse. Antalet ledamöter i styrelsen ska vara en person, samt om så önskas en suppleant, per medlem. De av medlemmarna valda ledamöterna och suppleanterna rapporteras vid föreningens årsmöte.
Vid årsmötet väljes ordförande, sekreterare och kassör, utöver övriga ledamöter, för ett år i taget. Dessa ska tillhöra någon av medlemmarna för att vara valbara. Föreningens styrelse utser inom sig övriga funktionärer, däribland firmatecknare.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst 3 av ledamöterna så påfordrar.
Styrelsen är beslutsmässig då minst 5 ledamöter eller tjänstgörande suppleanter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Styrelsen fattar beslut om intern arbetsfördelning och om eventuella utskott. Till utskott kan adjungeras personer utanför styrelsen.
Styrelsen bör till sammanträden kalla föreningens verksamhetschef eller representant för de anställda som äger yttrande och förslagsrätt.

§ 5. Revision

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning skall årsmötet utse två revisorer jämte suppleanter. Revisorerna väljs växelvis på två år. Suppleanterna väljes för ett år i taget.

§ 6. Valkommitté

Medlemmarna utser var sin ledamot till föreningens valkommitté. Kommittén skall, med beaktande av dessa stadgar, bereda och till årsmötet avge förslag till de val som förekommer.

§ 7. Representation vid års- och representantskapsmöte

Vid års- och representantskapsmöte har anslutna församlingar och föreningar rätt till representation enligt följande:
1 – 50 medlemmar, 3 ombud
51 – 100 medlemmar, 4 ombud
101 – 200 medlemmar, 5 ombud
201 – 300 medlemmar, 6 ombud
301 – medlemmar, 7 ombud
De medlemsuppgifter som senast lämnades till Equmeniakyrkan och ungdomsförbundet Equmenia ska gälla som beräkningsgrund.
Anslutna församlingars och föreningars medlemmar äger närvaro- och förslagsrätt vid års- och representantskapsmöte.
Endast utsedda ombud äger rätt att deltaga i besluten.

§ 8. Års- och representantskapsmöte

Fritidsgårdens årsmöte hålles före april månads utgång, årligen.
Representantskapsmöte hålles då styrelsen finner så nödvändigt, eller då medlem gjort skriftlig framställan härom till styrelsen. Kallelse till års- och representantskapsmöte utsändes till medlemmarna senast två månader respektive fjorton dagar före mötet. Dagordning och övriga handlingar för årsmötet ska utsändas till medlemmarnas styrelser senast en vecka före årsmötet.
Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Mötets öppnande
 2. Justering av röstlängd
 3. Mötets behöriga utlysning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av justeringsmän och rösträknare
 7. Fastställande av dagordning
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av budget, medlemsavgift och ev. arvoden
 12. Val av ordförande, sekreterare och kassör för ett år
 13. Meddelande om valda ledamöter och suppleanter från medlemmarna
 14. Val av revisorer för två år och revisorssuppleanter för ett år
 15. Meddelande om ledamöter i valkommitté, och val av sammankallande.
 16. Övriga ärenden som stadgeenligt väckts eller som föreningens styrelse förelagt årsmötet
 17. Avslutning

§ 9. Val

Val sker med öppen omröstning såvida icke sluten omröstning begäres. Vid lika röstetal skiljer lotten.

§ 10. Beslut

Beslut i års- och representantskapsmöte fattas med enkel majoritet utom i frågor rörande ändring av stadgar, medlemskap, uteslutning eller upplösning av föreningen Fritidsgården Klubbensborg. Vid dessa frågors avgörande skall minst 2/3 av närvarande ombud vara eniga om beslut kring framlagt förslag.

§11. Verksamhetsår

Verksamhets- och räkenskapsår för föreningen Fritidsgården Klubbensborg räknas från 1 januari till den 31 december.

§ 12. Motioner

Motioner skall för att kunna upptas till behandling på årsmötet vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

§ 13. Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan endast ske genom beslut vid två på varandra följande representantskapsmöten, av vilka det ena ska vara årsmöte. Minst en månad ska förflyta mellan första och andra mötet.

§ 14. Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen Fritidsgården Klubbensborg kan endast ske om beslut fattas därom vid två på varandra följande representantskapsmöten, av vilka det ena skall vara årsmöte. Minst sex månader skall förflyta mellan första och andra mötet.

Föreningens tillgångar skall vid upplösning fördelas och överlämnas till medlemmarna enligt följande: Efter varje år som medlem får denna en andel av föreningens tillgångar, efter 20 års medlemskap har medlemmen uppnått maximalt antal andelar (20). Totala antalet andelar vid en viss tidpunkt är summan av medlemmarnas andelar, dvs. alltså högst 20 multiplicerat med antalet medlemmar. Vid föreningens upplösning skall, efter det att samtliga lån och övriga fordringar betalts, tillgångarna delas upp i det totala antal andelar som då finns i föreningen och därefter fördelas mellan medlemmarna i förhållande till respektive medlemmars andelar.
Observera att denna fördelning gäller endast om föreningen upplöses. Vid utträde ur föreningen utan att den upplösts kan man, enligt § 2 i stadgarna, inte ställa krav på någon form av ekonomisk ersättning.